Belastingaangifte 2017 – tips en tricks – vraag het aan mijnonlinebelastingadviseur

Sinds 1 maart 2018 kun je weer je belastingaangifte indienen bij de Belastingdienst over het belastingjaar 2017. Doe je vóór 1 april 2018 aangifte? Dan krijg je vóór 1 juli 2018 bericht van de Belastingdienst. Doe je later aangifte en je vraagt geen uitstel aan, dan riskeer je een boete.

Dan riskeer je een boete’

De juiste waarde van je huis

Had je in 2017 een eigen huis, het hoofdverblijf waarin je woonde? Dan is de bijtelling daarvoor, het eigenwoningforfait, in box 1 in de belastingaangifte over 2017 gebaseerd op de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2016.

Deze waarde blijkt uit de beschikking van de gemeente die je vorig jaar hebt ontvangen. Je kunt gebruikmaken van de ‘aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’ als de aftrekbare hypotheekrente (lees: de aftrekbare (rente)kosten in box 1 voor uw eigen huis) lager is dan het eigenwoningforfait.

De juiste waarde van je Nederlandse vakantiehuis

Had je in 2017 een vakantiehuis in Nederland? Dan moet je dit vakantiehuis in principe in box 3 vermelden, met de eventuele bijbehorende financieringsschuld. De waarde van je vakantiehuis voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 is de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2016. Deze waarde blijkt uit de beschikking van de gemeente die je vorig jaar hebt ontvangen.

Vakantiehuis in het buitenland?

Dan er geen WOZ-waarde beschikbaar, dan gelden dezelfde waarderingsregels als voor de WOZ-waarde van een woning in Nederland. Voor de belastingaangifte over 2017 betekent dit dat je de werkelijke waarde in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari 2016 moet bepalen.

Kostenaftrek voor je hypotheek in box 1

Kosten die rechtstreeks verband houden met het opnemen, verlengen of aflossen van een hypotheek in box 1 voor je eigen huis zijn fiscaal aftrekbaar van je belastbaar inkomen in box 1.

Het gaat hier om bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de hypotheek (advies- en afsluitkosten, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte inclusief btw, taxatiekosten om een hypotheek te krijgen, kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie en bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst).

Kostenaftrek voor de vergoeding bij vervroegde terugbetaling

Betaalde je in 2017 een vergoeding bij het oversluiten of vervroegd terugbetalen van de hypotheek voor uw eigen huis? Dan mag je deze vergoeding in box 1 aftrekken.

Geef informatie over je hypotheek in box 1 van je BV of familie

Heb je een hypotheek voor je eigen huis gesloten na 2012 (bijvoorbeeld voor je BV of een familielid?). Als de hypotheek onder de huidige regels valt voor de hypotheekrenteaftrek? Daarvoor moet je onder andere hypotheekrenteaftrek in de hele hypotheek terugbetalen in maximaal 30 jaar tijdens de looptijd volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. En je moet over deze hypotheek jaarlijks informatie geven in je belastingaangifte. Zo niet dan raak dan kun je de renteaftrek voor deze hypotheek kwijtraken.

Hypotheekrenteaftrek voor je vorige eigen huis als die nog niet is verkocht

Bent je in 2014 of later verhuisd en heb je de vorige eigen huis nog niet verkocht? Dan blijft de hypotheekrente (ook) in de aangifte inkomstenbelasting 2017 aftrekbaar in box 1. Maar dat huis moet leegstaan en te koop.

Hypotheekrenteaftrek bij restschuld

Heb je een restschuld op je vorige eigen huis? Dan kan de hypotheekrente over die restschuld 15 jaar aftrekbaar zijn. De restschuld moet dan wel zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Het moment van levering bij de notaris is daarbij het uitgangspunt.

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Heb je de vorige eigen huis verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl je (ex-)partner daar nog woont? Dan kunt je nog 24 maanden nadat je dat huis definitief hebt verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over je eigendomsgedeelte in je belastingaangifte.

Wel moet je dan in die periode het eigenwoningforfait voor je eigendomsgedeelte vermelden. Daar staat een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover, omdat je woongenot hebt verschaft aan uw (ex-)partner.

Betaal je meer of minder rente dan je aandeel in de hypotheek? Dan moet je misschien een deel opgeven als betaalde of ontvangen alimentatie.

Vraag belastingvermindering voor je buitenlandse vakantiehuis

Heb je een vakantiehuis in het buitenland? Dan heb je recht op vermindering van box 3-belasting. Je doet dit in het onderdeel ‘vrijstellingen en verminderingen’. De vermindering is gelijk aan het aan je ‘buitenlandse vermogen’ toe te rekenen gedeelte van de box 3-heffing, waarbij is uitgegaan van je gemiddelde belastingdruk in box 3.

Je ‘buitenlandse vermogen’ is in dit verband gelijk aan het positieve verschil tussen de waarde van je buitenlandse huis en de financieringsschulden voor dit buitenlandse huis.

Ben je in het verleden vergeten om te vragen om deze belastingvermindering, terwijl je daar wel recht op had? Dan is het raadzaam om contact te zoeken met een fiscalist.

De juiste waarde van je verhuurde huis in Nederland

Voor verhuurde woningen in Nederland waarvoor de huurder recht op huurbescherming heeft, geldt in principe een specifieke regeling voor de waardering van dat huis voor box 3. Ook voor het huis als je dat verhuurt aan je kind.

De aftrekpost voor lijfrentepremie

Heb je premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrente? Dan kun je mogelijk (een deel van) dit bedrag in mindering brengen op je belastbaar inkomen in box 1.

Vrijstelling voor groene beleggingen

Had je op 1 januari 2017 (erkende) groene beleggingen? Dan kun je gebruikmaken van de vrijstelling in box 3 van € 57.385 per belastingbetaler. En van de heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag voor groene beleggingen in box 3. Deze vrijstelling en heffingskorting gelden niet voor andere beleggingen.

Verreken je Nederlandse dividendbelasting

Heb je in 2017 dividend ontvangen van Nederlandse bedrijven? Nederlandse dividendbelasting (15% van het brutobedrag) dit geef je op onder ‘te verrekenen bedragen’ vervolgens kiezen voor ‘ingehouden dividendbelasting’.

Deze dividendbelasting kun je volledig verrekenen met de inkomstenbelasting die je moet betalen. Hoef je geen inkomstenbelasting te betalen? Dan krijg je het bedrag van de ingehouden dividendbelasting van de Belastingdienst terug.

Teruggaaf buitenlandse dividendbelasting

Heb je dividend ontvangen van een buitenlands bedrijf? Dan kun je een verzoek doen om belasting te verminderen. De vermindering hangt af van de afspraken die Nederland in een belastingverdrag heeft gemaakt met het land waarin het betreffende bedrijf is gevestigd.

In de aangifte is hiervoor de rubriek ‘vrijstellingen en verminderingen’ vervolgens kiezen voor ‘aftrek om dubbele belasting te voorkomen’ opgenomen. Daar vermeldt je het gedeelte van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting waar het andere land volgens het belastingverdrag recht op heeft (vaak 15%). Dat deel komt in mindering op de te betalen inkomstenbelasting in box 3. Overigens is deze vermindering gemaximeerd tot de inkomstenbelasting die je in box 3 moet betalen. Is meer ingehouden dan het afgesproken percentage in het belastingverdrag? Dan moet je dat meerdere zelf terugvragen bij de belastingautoriteiten in het buitenland.

Erfbelastingschulden in box 3

Belastingschulden zijn in principe geen schulden voor box 3. Een uitzondering daarop geldt voor Nederlandse erfbelastingschulden. Moet je op 1 januari 2017 nog erfbelasting betalen? Dan kun je het bedrag van deze schuld in box 3 opnemen, ongeacht of je toen al daarvoor een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen.

Vermogenstoerekening bij fiscaal partners

Het systeem van belastingheffing over het vermogen in box 3 per 2017 is veranderd. De hoogte van het veronderstelde (forfaitaire) rendement voor de belastingheffing in box 3 is per 2017 afhankelijk van de omvang van je vermogen in deze box. Hoe hoger je vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement en de inkomstenbelasting daarover. Ongeacht het werkelijke rendement dat je behaalde met dit vermogen. Er geldt geen tegenbewijsregeling.

In de wet staan 2 percentages (of: rendementsklassen) genoemd. Voor 2017 gaat het om 1,63% (forfaitair spaarrendement) en 5,39% (forfaitair beleggingsrendement). De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers, gemiddeld genomen, per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen in deposito’s (met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden) én beleggen in onroerende zaken, aandelen en obligaties.

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 75.000 per belastingbetaler gaat de Belastingdienst ervan uit dat men gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 2,87% (= 67% x 1,63% + 33% x 5,39%).
  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 75.000 en € 975.000 per belastingbetaler gaat de Belastingdienst ervan uit dat men gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,60% (= 21% x 1,63% + 79% x 5,39%).
  • Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan €975.000 per belastingbetaler gaat de Belastingdienst ervan uit dat men gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,39% (= 0% x 1,63% + 100% x 5,39%).

Bij genoemde bedragen is rekening gehouden met het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, van € 25.000 per belastingbetaler in 2017. Het tarief in box 3 is 30%.

Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2016 (en oudere jaren sinds 2001) rekende de Belastingdienst nog met één vast vermogensrendementspercentage van 4% over uw gehele vermogen in box 3.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Kun je wel wat hulp gebruiken, maak nu een afspraak en doe de aangifte samen met een van onze consulenten. Het is niet duur en het gaat echt gemakkelijker dan je denkt. Kijk op mijnonlinebelastingadviseur.nl voor meer informatie.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <